11Сен/15Off

Договір Спільної Діяльності

Назад

ДОГОВІР

про спільну діяльність підприємств

м. __________               «___»___________ 20__ р.

_________________________ (найменування підприємства), іменоване надалі ПіприємствоІ, в особі ___________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _______________, з однієї сторони й ___________ (найменування підприємства) іменоване надалі ПідприємствоІІ, в особі ________ (посада,П.І.П.), що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали даний договір про    нижченаведене:

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. ПідприємствоІ і ПідприємствоІІ уклали даний договір про спільну  господарську  діяльність  із  метою __________________, для  досягнення  яких  зобов’язуються спільно й погоджено робити    необхідні фактичні і юридичні дії.

1.2. Учасники договору зобов’язуються робити необхідні дії за спільною згодою для досягнення поставленої мети протягом  ______________ (або аж до ухвалення рішення про припинення спільної діяльності).

2. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ

2.1. Кожна зі сторін договору зобов’язана в строк до __________ зробити внесок: _________________________ (найменування учасника договору й характер внеску).

2.2. Майно,  створене за рахунок внесків учасників  договору, перебуває на балансі _______________.

2.3.  Всі  необхідні  витрати  учасники  договору   зобов’язуються покривати за рахунок внесених внесків, а при їхній недостатності: _____________________________________ (указати порядок: порівну або пропорційно внескам).

2.4.  Інші  обов’язки  можуть  бути  передбачені  угодою сторін.

3. ПРАВА УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ

3.1. Учасники договору вправі рівною мірою,  незалежно  від внеску брати участь у керуванні справами для досягнення спільної мети.

3.2. Учасники договору вправі самостійно укладати угоди в інтересах  спільної  діяльності  в  межах внеску з негайним наступним повідомленням сторін. Такі угоди будуть  тягти  наслідки для учасників договору після їхнього схвалення.

3.3.  Майно, створене або придбане за рахунок внесків або в процесі спільної виробничої  діяльності,  належить учасникам  договору на праві спільної часткової власності.  Кожна зі сторін  вправі  розпорядитися  своєю часткою (продати  або  іншим  шляхом розпорядитися) тільки за згодою інших учасників договору.

3.4.  Доходи,  отримані  за  рахунок  або в результаті спільної діяльності,  надходять  на  рахунок  кожної  зі   сторін   за   підсумками фінансового року ________________ (пропорційно внеску, порівну  або інший порядок розподілу).

3.5. За згодою  учасників  договору  ведення  справ  з  метою спільної господарської діяльності доручається ___________________.

3.6. ____________________ вправі здійснювати всі необхідні угоди  і укладати договори з метою   спільної господарської діяльності на підставі доручення.

3.7. _________________ вправі розпоряджатися майном, що надійшло  на  його  рахунок  тільки  з  метою спільної господарської діяльності. У випадку недостатності майна для  здійснення  тих або  інших угод ця сторона договору вправі повідомити всім учасникам договору про необхідність  додаткових  витрат.  У  такому  випадку рішення приймається за згодою всіх сторін.

3.8. _________________ інформує учасників договору про хід його реалізації не рідше чим раз в (півріччя) ________________.

3.9.   Інші   права   учасників  договору   (наприклад,  порядок користування об’єктами невиробничої сфери): ____________________________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ

4.1.  У випадку неможливості виконання стороною договору взятих на себе зобов’язань у встановлений договором строк  вона  зобов’язана  не пізніше, ніж (за 10 днів до строку виконання) _____________  попередити всіх учасників договору про неможливість виконання.

4.2.  Невиконання  умов  договору з вини учасника договору тягне за собою відповідальність згідно чинного  законодавства.

4.3. У  випадку  невиконання  зобов’язань  учасником  договору інші учасники або сторона, якій доручене ведення справ, вправі пред’явити позов у суд з вимогою виконання зобов’язань у натурі й стягнення штрафних санкцій.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за  цим  Договором,  якщо  це невиконання  з’явилося  наслідком  обставин  непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.

5.2. До обставин непереборної сили відносяться події,  на які  Учасник  не  може  впливати й  за виникнення яких   не   несе   відповідальності,   наприклад,    землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови  або  розпорядження  державних  органів,   воєнні дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню предмета даного Договору.

5.3.  Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана негайно інформувати іншого Учасника про настання подібних обставин  у  письмовій  формі,  причому  на  вимогу будь-якого  Учасника  повинен  бути наданий  документ, що засвідчує форс-мажор, виданий торговельно-промисловою палатою.

5.4. Якщо стан  невиконання  зобов’язань, що  випливають  із Договору,  триває  більше  шести  місяців  і  немає  можливості зробити обов’язкової заяви про дату припинення обставин протягом   не більше  шести  місяців,  то  кожний  Учасник  має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, сповістивши про  це  інших Учасників.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір укладений на строк ____________________, після закінчення якого   спільна діяльність  припиняється  з  розподілом доходів і витрат (порівну, пропорційно)______________.

6.2.  Підведення  підсумків  спільної  діяльності  здійснюється стороною, якій  доручено ведення справ, з наступним обговоренням і схваленням всіма учасниками договору.

7. АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПідприємствоІ                              ПідприємствоІІ 

________________            _______________

 М.П.                                               М.П.