11Сен/15Off

Позов про Стягнення Заборгованості

Назад

До Господарського суду області

адреса

Позивач: ОСОБА_1

Реквизити:

Відповідач: ОСОБА_2

Реквизити:

Ціна позову: 1 727 685,60 грн. (один мільйон сімсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривен, шістдесят копійок)

П О З О В Н А З А Я В А

про стягнення заборгованості та штрафних санкцій за договором

 

ОСОБА_1 (далі Позивач), згідно з договором поставки № 14/01 (далі Договір) та додатком до договору № 1 (специфікації) від 14.01.2015 року, поставив ОСОБА_2 (далі – Відповідач), у відповідності до видаткової накладної № 98 від 30.01.2015 року, Програмне забезпечення на загальну суму 1 677 588,00 грн.

30.01.2015 року товар у повному обсязі прийнятий директором ОСОБА_2, відповідно до довіреності № 1 від 30.01.2015 року, видаткової накладної № 98 та відповідного акту прийому-передачі товару від 30.01.2015 року.

Відповідно до п. 1.1 Договору Замовник зобов’язаний прийняти та своєчасно оплатити Товар. Разом із цим, згідно ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму, а відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином.

Згідно п. 3.5 Договору розрахунки за Товар повинні були відбутися протягом двох днів з моменту одержання Товару шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню цей строк.

На час подачі позову в порушення п. 5.1.1 Договору Відповідачем розрахунок за поставлений Товар не здійснено в повному обсязі — 1 677 588,00 грн.

Згідно ст. 610, 612 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У ст. 253 ЦК України зазначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якої пов’язано його початок.

З огляду на що, Боржник з 02.02.2015 року порушив перед Кредитором зобов’язання щодо оплати за поставлений товар.

Позивачем вжиті усі заходи досудового врегулювання спору, з яких переговори не дали бажаного результату, а письмова претензія залишилась без задоволення.

Через невиконання зобов’язань ОСОБА_1 звернулось до УМВС України в області щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення директором ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Заява розглянута, але наразі не задоволена з міркування про існування між юридичними особами господарсько-правових відносин.

Невиконання зобов’язань директор ОСОБА_2 пояснює відсутністю грошей.

Оскільки на порушення умов договору про оплату поставленої та прийнятої продукції розрахунок не проведений, був складений акт звіряння взаємних розрахунків. Цей акт підписаний сторонами договору і підтверджує факт поставки товару на вказану суму, відповідну заборгованість та її визнання з боку ОСОБА_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 199 ГК України до відносин щодо забезпечення виконання зобов’язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами, а відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

Наразі Відповідачем порушено зобов’язання через невиконання договору, що в свою чергу відповідно до ст. 611 ЦК України має настання правових наслідків: сплата неустойки та відшкодування збитків.

Неустойкою (штрафом, пенею), згідно ч. 1 ст. 549 ЦК України, є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Аналогічно нормам цивільного права у ч. 1 ст.216 ГК України передбачено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій.

Ч. 1 ст. 230 ГК України передбачено, що штрафними санкціями визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Згідно ж ч. 4 ст. 231 ГК України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 624 ЦК України якщо за порушення зобов’язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі. Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора повинен сплатити 3 проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Водночас, згідно пункту 6.1 договору за невиконання або неналежне виконання зобов’язань сторони несуть відповідальність у відповідності до цього договору, а у випадках, що ним не передбачені – відповідності до чинного законодавства України.

Відповідно до пункту 6.3 договору в разі порушення строків оплати поставки Замовник виплачує Постачальникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу. Нарахування пені здійснюється за весь час прострочення до моменту погашення заборгованості.

Враховуючи викладене, умови Договору, вимоги чинного законодавства, у даному випадку до Боржника слід застосувати штрафні санкції у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за період з 02.02.15 року по 28.02.15 року (27 днів), а також у вигляді штрафу розмірі 3 проценти річних від простроченої суми.

Слід врахувати, що облікова ставка НБУ з 13.11.14 р. становила 14%, а з 06.02.15 року – 19,5%. Тобто упродовж строку заборгованості 4 дні діяла ставка НБУ у розмірі 14%, а інші 23 дні ставка у розмірі 19,5%.

Розрахунок пені здійснюється за наступною формулою:

пеня = сума несвоєчасно виконаного зобов’язання * подвійна облікова ставка НБУ / 100 / кількість днів у році * кількість днів прострочення

1 677 588,00 * 28 / 100 / 365 * 4 == 5147,6 грн.

1 677 588,00 * 39 / 100 / 365 * 23 == 41 227,2 грн.

5147,6 + 41 227,2 = 46 374,8 грн.

Розрахунок штрафу здійснюється за наступною формулою:

штраф = сума неналежно виконаного зобов’язання * суму відсотків /100 / кількість днів у році * кількість днів прострочення

1 677 588,00 * 3 / 100 / 365 * 23 == 3 722,8 грн.

З огляду на викладене, загальна ціна позову складає 1 727 685,6 грн. — загальна сума боргу 1 677 588,00 грн., сума нарахованої пені 46 374,8 грн., сума штрафу 3 722,8 грн.

Відповідно до п. 8.2 Договору у разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством і умовами даного Договору.

Згідно ст. 1 ГПК України юридичні особи мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених інтересів.

На підставі викладеного та згідно з п. 8.2 Договору, ст. ст. 1, 12, 15, 54, 55, 56, 57 ГПК України, ст. ст. 193, 199, 216, 230, 231 ГК України, ст. ст. 526, 530, 549, 610, 611, 612, 623, 624, 625, 712 ЦК України,-

П Р О Ш У:

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 2. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 суму заборгованості — 1 677 588,00 грн., суму пені — 46374,8 грн. та суму відсотків — 3722,8 грн.

 3. Судові витрати покласти на відповідача.

Додаток:

 1. Докази про відправлення копії позову відповідачеві

 2. Наказ та рішення зборів про повноваження директора ОСОБА_1

 3. Копія Договору

 4. Копія акту прийому-передачі

 5. Копія видаткової накладної

 6. Копія рахунку

 7. Копія довіреності

 8. Копія акту звірення розрахунків

 9. Копія претензії

 10. Копія повідомлення заявника про результати розгляду претензії

 11. Копія виписки з ЄДРЮОФОП

 12. Заява до УМВС України в Полтавській області

 13. Відповідь з УМВС України в Полтавській області

 14. Документи про сплату судового збору.

Дата П І Б